podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

FAQ

 • Czym jest NAV?

 

NAV jest norweskim urzędem pracy i ubezpieczeń społecznych. NAV zajmuję się pomocą dla osób poszukujących pracy, przyznawaniem zasiłków dla bezrobotnych, emerytur, zasiłków rodzinnych i opiekuńczych. NAV dysponuję bazą ofert pracy oraz oferuję pomoc osobom szukającym pracy - taką jak szkolenia czy praktyki zawodowe. Jest to pierwsze miejsce do którego powinniśmy się udać poszukując pracy. Strona internetowa NAV to: 

https://www.nav.no/Forsiden

  

 • Czy polskie uprawnienia na sprzęt roboczy są uznawane w Norwegii?

 

Polskie uprawnienia państwowe wydane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) oraz IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) nie są automatycznie honorowane w Norwegii.

Aby móc używać polskich uprawnień na terenie Norwegii, należy wystąpić o pozwolenie do norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet). Tylko razem z uzyskanym pozwoleniem z norweskiej Inspekcji Pracy możemy używać polskich uprawnień na sprzęt roboczy w Norwegii. Pozwolenie otrzymuję się na podstawie wypełnionej aplikacji przesłanej do norweskiej Inspekcji Pracy razem z kopią paszportu oraz kopią polskich uprawnień na dany sprzęt roboczy. Czas rozpatrywania aplikacji trwa do 4 tygodni. Cała procedura przebiega drogą elektroniczną.

Należy podkreślić, iż nawet jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie to polskie uprawnienia nigdy nie są podstawą do uzyskania norweskiego certyfikatu na określony sprzęt roboczy. Aby uzyskać norweskie uprawnienia należy uczestniczyć w certyfikowanym kursie oraz zdać egzamin na terenie Norwegii.

Procedura uznawania polskich uprawnień państwowych dotyczy następujących kategorii sprzętu roboczego: urządzenia dźwigowe (żuraw samojezdny, żuraw wieżowy, suwnica, HDS), wozki widłowe, ładowarki teleskopowe oraz ciężki sprzęt budowlany (spychacz, koparka, równiarka, ładowarka kołowa, koparko-ładowarka, wozidło).

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu aplikacji o uznanie swoich polskich uprawnień w Norwegii, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl

Więcej informacji o naszej usłudze znajdziesz w zakładce "Szkolenia":

http://northconsulting.pl/pl/Uznawanie-polskich-uprawnien-w-Norwegii.html

 

 • Czym jest certyfikat hot work?

 

Certyfikat hot work jest powszechnie obowiązujący na terenie Skandynawii przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych (hot work) czyli takich czynności roboczych z którymi jest związana obróbka cieplna (termiczna).

Definicja prac gorących w Skandynawii obejmuję zatem nie tylko prace spawalnicze, używanie otwartego ognia, ale także cięcie, szlifowanie, czy nawet podgrzewanie strumieniem gorącego powietrza (które w swojej pracy wykorzystuję np. dekarz lub elektryk). W konsekwencji prace gorące są wykonywane na co dzień przez wielu pracowników branży budowlanej i przemysłowej.

Z punktu widzenia przepisów obowiązujących na terenie Skandynawii (Norwegia, Szwecja, Dania oraz Finlandia), każdy pracownik, który wykonuję lub nadzoruję prace gorące poza stałym miejscem pracy (np. warsztat, hala produkcyjna) musi legitymować się certyfikatem na prace gorące. Certyfikat hot work otrzymuję się w konsekwencji udziału w kursie dotyczącym zagrożeń pożarowych towarzyszących wykonywaniu tych prac oraz procedur przeciwpożarowych obowiązujących przy wykonywaniu prac gorących. W wyniku zdanego egzaminu, kursant otrzymuję certyfikat na prace gorące, który jest ważny przez 5 lat na terenie Norwegii, Szwecji, Danii oraz Finlandii.

W naszej ofercie szkoleń znajdziesz także kurs hot work. Więcej szczegółów na temat kursu hot work znajdziesz w zakładce "Szkolenia":

http://northconsulting.pl/pl/Kurs-hot-work-prace-gorace-na-Skandynawie.html

  

 • Kim jest brannvakt (fire guard)?

 

Brannvakt (fire guard) jest to pracownik pełniący funkcję strażnika przeciwpożarowego przy wykonywaniu prac gorących. Skandynawskie przepisy bezpieczeństwa regulujące zasady wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych wprowadziły nakaz obecności strażnika przeciwpożarowego w określonych syutuacjach, m.in. gdy wykonawca pracy gorącej nie ma pełnej kontroli nad otoczeniem swojego miejsca pracy, istnieje ryzyko przenoszenia odprysków do sąsiednich pomieszczeń, na niższe piętro lub poziom, trudno jest zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu miejsca pracy materiały palne. Przepisy bezpieczeństwa określają, że pracownik pełniący funkcję strażnika przeciwpożarowego przy wykonywaniu prac gorących także musi posiadać certyfikat na prace gorące. 

W naszej ofercie szkoleń znajduję się także szkolenie hot work. Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć na naszej stronie: 

http://northconsulting.pl/pl/Kurs-hot-work-prace-gorace-na-Skandynawie.html

 

 • Co to jest DSB?

 

DSB jest to organ norweskiej administracji rządowej - Dyrekcja Obrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap). Polscy elektrycy, którzy chcą podjąć pracę w swoim zawodzie na terenie Norwegii, muszą otrzymać od DSB autoryzację swoich uprawnień zawodowych.

Aby otrzymać taką autoryzację należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wniosek do DSB, która na jego podstawie oceni kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zagranicznego pracownika. Do wniosku należy dołączyć zestaw następujących dokumentów, które muszą zostać przetłumaczone na język angielski lub norweski (tłumaczenie przysięgłe):

- CV zawierające informację o edukacji oraz doświadczeniu zawodowym

- kopia dyplomu szkoły, informująca o treści i przebiegu nauki zawodu

- kopia certyfikatu poświadczającego uprawnienia elektryka specjalisty

- kopia certyfikatu poświadczającego uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka

- kopia referencji od poprzedniego lub bieżacego pracodawcy, zawierające informacje o doświadczeniu praktycznym w zawodzie

- kopia paszportu

Składając wniosek musimy wskazać czy staramy się o uznanie uprawnień jako elektryk specjalista czy też wykonawca instalacji elektrycznych. 

Natomiast jeśli chcemy ubiegać się o uznanie uprawnień elektryka na łodziach i statkach morskich to musimy aplikować o taką autoryzację do Sjøfartsdirektoratet (Norweski Urząd Morski).

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o autoryzację uprawnień, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

 

 • Co to jest FSE?

 

FSE jest to skrócona nazwa norweskiego przepisu dotyczącego bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń elektrycznych (Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg - FSE). 

Przepis FSE został opracowany przez DSB (Dyrekcja Obrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) i wszedł w życie w Norwegii w 2006 roku. Przepis FSE wprowadził wymóg, aby każda osoba pracująca w Norwegii z urządzeniami elektrycznymi lub w ich pobliżu ma zostać przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i pierwszej pomocy. Szkolenie personelu z zakresu przepisu FSE musi odbywać się przynajmniej raz do roku (co 12 miesięcy). Tak więc z punktu widzenia formalnego, każdy pracownik zatrudniony w branży elektrotechnicznej w Norwegii musi posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie przepisu FSE jeśli chcę wykonywać swoją pracę. 

W naszej ofercie szkoleń znajdziesz także kurs FSE. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w zakładce "Szkolenia":

http://northconsulting.pl/pl/FSE-praca-przy-urzadzeniach-elektrycznych.html

 

 • Czym są karty identyfikacyjne (HMS-kort / byggekort) w norweskiej branży budowlanej?

 

Wszyscy pracownicy przebywający na placu budowy w Norwegii mają obowiązek posiadania przy sobie kart identyfikacyjnych, które potwierdzają legalność ich zatrudnienia.

Wymóg ten został wprowadzony przez przepis norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) i dotyczy wszystkich pracowników budowlanych w Norwegii, zarówno tych zatrudnionych w firmach norweskich, jak i pracowników zatrudnionych w firmach zagranicznych wykonujących zlecenie na terenie Norwegii. Również osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, muszą posiadać kartę identyfikacyjną. 

Jeśli chcesz abyśmy zamówili karty identyfikacyjne dla pracowników Twojej firmy, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl

 

 • Czym są karty identyfikacyjne (HMS-kort) w norweskiej branży sprzątającej?

 

Podobnie jak w przypadku branży budowlanej istnieje w Norwegii nakaz rejestracji pracowników zatrudnionych w branży sprzątającej. Firmy z branży sprzątającej mają obowiązek wyposażenia swoich pracowników w karty identyfikacyjne. Karty identyfikacyjne mają być noszone przez pracowników w widocznym miejscu w czasie pracy. Także osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, muszą posiadać kartę identyfikacyjną. Czas ważności karty identyfikacyjnej wynosi 2 lata.

Więcej o obowiązku posiadania kart identyfikacyjnych w branży sprzątającej i sposobie zamawania kart można znaleźć na stronie internetowej norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet): 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-kort-renhold/

 

 • Czym jest norweski rejestr firm sprzątających (renholdsregisteret)?

 

Wszystkie podmioty gospodarcze, które chcą świadczyć usługi sprzątające na terenie Norwegii muszą otrzymać zezwolenie na świadczenie takich usług od norweskiej Państwowej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet). Po uzyskaniu zezwolenia, podmiot gospodarczy zostaję wpisany do rejestru firm sprzątających. Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które kupują usługi sprzątające mogą wyłącznie korzystać z usług firm zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez Arbeidstilsynet. 

Wymóg rejetracji dotyczy wszystkich form działalności gospodarczych, w tym również osób samozatrudnionych. 

Podanie o otrzymanie zezwolenia na prowadzenie usług sprzątających wysyła się poprzez portal www.altinn.no.

Więcej informacji na temat rejestru firm sprzątających można znaleźć na stronie internetowej Arbeidstilsynet: 

https://www.arbeidstilsynet.no/registre/renholdsregisteret/godkjenningsordning-for-renholdsvirksomheter/

  

 • Czym jest Statens vegvesen?

 

Jest to norweska Administracja Dróg Publicznych.

Urząd ten posiada szeroki zakres kompetencji związanych z administrowaniem dróg publicznych w Norwegii, ruchem drogowym, nadawaniem numerów rejestracyjnych pojazdów, przerejestrowaniem pojazdów, kontrolą pojazdów, itp.

Statens vegvesen przyznaję zezwolenia na świadczenie usług transportowych w Norwegii ("transportløyve"), wymaga od przedsiębiorców wykonujących roboty drogowe lub prace przy drogach publicznych przygotowanie planu zabezpeczenia robót (arbeidsvarslingsplan), a od pracowników zaliczenie kursu i egzaminu dotyczącego bezpieczeństwa pracy (arbeidsvarsling kurs).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Statens vegvesen: www.vegvesen.no

  

 • Kim jest verneombud?

 

Verneombud to rzecznik pracowników ds. BHP i środowiska pracy. Funkcja verneombud została wprowadzona w norweskim kodeksie pracy (Arbeidsmiljøloven). Verneombud ma dbać o interesy pracowników w kwestiach związanych ze środowiskiem pracy. Verneombud ma upewnić się, że w miejscu pracy zostały stworzone odpowiednie warunki umożliwiające wykonywanie pracy w sposób zapewniający pracownikom należyte bezpieczeństwo, zdrowie i komfort w zgodzie z postanowieniami Arbeidsmiljøloven.

Norweski kodeks pracy wprowadza wymóg wyboru verneombud w każdym zakładzie pracy który zatrudnia ponad 10 pracowników. Pracownicy poprzez głosowanie z własnego grona wybierają swojego rzecznika ds. BHP. 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie osobie powołanej na funkcję verneombud niezbędnego szkolenia umożliwiające zdobycie wiedzy w celu należytego wykonywania funkcji verneombud.

W naszej ofercie szkoleń znajdziesz także szkolenie dla verneombud. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w zakładce "Szkolenia": 

http://northconsulting.pl/pl/Kurs-norweskiego-BHP-Verneombud.html

 

 • Czym jest norweski kurs BHP dla kierownika (daglig leder)?

 

Jest to obowiązkowy kurs bhp dla każdego właściciela firmy lub osoby zarządzającej pracownikami w firmie na terenie Norwegii. Wymóg taki stawia norweski kodeks pracy (Arbeidsmiljøloven). Celem szkolenia jest nabycie wiedzy przez właścicela/kierownika przedsiębiorstwa w zakresie przepisów bhp norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) i kodeksu pracy. 

W naszej ofercie znajdziesz kurs BHP dla kierownika. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w zakładce "Szkolenia":

http://northconsulting.pl/pl/Kurs-norweskiego-BHP-dla-kierownika-daglig-leder.html

 

 • Czym jest Arbeidstilsynet?

 

Arbeidstilsynet to norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Jest to organ podlegający norweskiemu ministerstwu pracy. Zadaniem Arbeidstilsynet jest nadzór nad przestrzeganiem postanowień norweskiego Kodeksu Pracy (Arbeidsmiljøloven). Arbeidstilsynet publikuję również szereg rozporządzeń i przepisów dotyczących kwestii bhp i środowiska pracy. Inspekcja Pracy kontroluję także warunki pracy i płacy pracowników zagranicznych w Norwegii. Celem działań Arbeidstilsynet jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy i dobrych warunków zatrudnienia wszystkim osobom pracującym w Norwegii. Strona internetowa Arbeidstilsynet to:

https://www.arbeidstilsynet.no/

Strona jest również dostępna w wersji polskojęzycznej.

 

 • Czym jest rejestr firm wynajmujących personel (agencji pracy tymczasowej) w Norwegii?

 

Agencje pracy tymczasowej (bemanningsforetak), które wynajmują swoich pracowników do pracy w Norwegii muszą być zarejestrowane w rejestrze (register over bemanningsforetak) prowadzonym przez norweską Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Każdy może sprawdzić czy dana agencja pracy tymczasowej jest agencją zarejestrowaną: 

https://www.arbeidstilsynet.no/registre/registrerte-bemanningsforetak/sok-etter-bemanningsvirksomheter/

Wynajem pracowników z agencji pracy tymczasowych, które nie są zarejestrowane w rejestrze Inspekcji Pracy jest w Norwegii nielegalne.

Rejestrację agencji pracy tymczasowej można wykonać drogą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową. Do wypełnionego wniosku należy jeszcze dołączyć określoną dokumentację. Czas rozpatrywania wniosku trwa około tygodnia. W przypadku podmiotów zagranicznych czas ten może ulec wydłużeniu. 

Każda zarejestrowana agencja pracy tymczasowej musi przesyłać raz w roku raport do Arbeidstilsynet.  

 

 • Czym jest norweski rejestr VAT (Merverdiavgiftsregisteret)?

 

Norwescy i zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący w Norwegii sprzedaż towarów lub usług podlegjących opodatkowaniu VAT muszą zarejestrować się w rejestrze podatników VAT (MVA-registeret) po przekroczeniu sprzedaży w wysokości 50 000 NOK w ciągu 12 miesięcy. 

Aby zarejestrować się w rejestrze podatników VAT należy wypełniać i wysłać formularz - Skoordynowane zgłoszenie do rejestru (Samordnet registermelding), który jest dostępny w systemie Altinn (państwowy portal administracyjny umożliwiający składanie formularzy do norweskich urzędów drogą elektroniczną):

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/samordnet-registermelding---registrering-av-nye-og-endring-av-eksisterende-foretak-og-enheter/

 

 • Co to jest Skatteetaten?

 

Skatteetaten to norweski Urząd Skarbowy. Skatteetaten wylicza i pobiera należne podatki od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Osoby pracujące w Norwegii składają do Skatteetaten roczne zeznanie podatkowe (selvangivelse) w następstwie czego otrzymują od Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie podatkowe (skatteoppgjør). W Skatteetaten jest zamawiana także karta podatkowa (skattekort). Skatteetaten nadzoruję także Centralny Rejestr Ludności (Folkeregisteret). Oznacza to, że do Urzędu Skarbowego zgłaszamy również informację o przeprowadzce do Norwegii, zmianie adresu zamieszkania na terenie Norwegii lub wyprowadzce z kraju. W Skatteetaten otrzymuję się takie zaświadczenia jak akt urodzenia dziecka (fødselsattest), akt małżeństwa (vielsesattest), potwierdzenie adresu zamieszkania czy też informacje o numerze personalnym.

Strona internetowa Skatteetten to:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/

Można tam znaleźć informacje także w języku polskim.   

 

 • Co to jest skattekort? 

 

Skattekort to norweska karta podatkowa. Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową, która określa jaką zaliczkę na podatek dochodowy powinien odciągnąć pracodawca od wynagrodzenia pracownika.

Karty podatkowe są wydawane w formie elektronicznej (e-skattekort). Po zamówieniu karty podatkowej, podatnik otrzymuję list z informacją o przyznaniu karty podatkowej (skattetrekksmelding). W liście tym podane są dane będące podstawą wyliczenia wysokości podatku dochodowego. Natmiast pracodawca otrzymuję kartę podatkową swojego pracownika od Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej. 

To w jaki sposób zamawia się kartę podatkową jest uzależnione od tego czy podatnik jest zatrudniony u norweskiego, czy polskiego pracodawcy i czy posiada stały lub tymczasowy numer personalny. 

Dokładne informacje na temat sposobu zamawiania karty podatkowej można znaleźć na polskojęzycznych stronach norweskiego Urzędu Skarbowego:

http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Jeli-pracujesz-w-Norwegii-musisz/Posiada-kart-podatkow/Posiada-kart-podatkow/

 

 • Co to jest Mattilsynet?

 

Mattilsynet to norweski Urząd Sanitarny ds. Żywności, odpowiednik naszego Sanepidu. Celem Mattilsynet jest zapewnienie, poprzez regulacje prawne i kontrole, należytego poziomu jakości żywności i pitnej wody. Mattilsynet zajmuję się m.in. wydawaniem zezwoleń i kontrolą restauracji i punktów gastronomicznych oraz wszelkich usług i miejsc związanych z serwowaniem jedzenia i picia. Mattilsynet posiada dodatkowo szereg innych kompetencji dotyczących tematów związanych m.in. z akwakulturą, przewożeniem i opieką nad zwierzętami domowymi, hodowlą zwierząt, importem kosmetyków do Norwegii. Więcej informacji na temat obszaru działania Mattilsynet można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.mattilsynet.no/

 

 • Czym jest UDI?

 

UDI to norweski Urząd ds. Cudzoziemców (Utlendingsdirektoratet). Jest to organ norweskiej administracji publicznej, który zajmuję się sprawami dotyczącymi imigrantów i uchodzców na terenie Norwegii. Głównym zadaniem UDI jest rozpatrywanie podań o różnego typu pozwolenia na pobyt na terenie Norwegii. Każda osoba, która przebywa w Norwegii dłużej niż 3 miesiące musi otrzymać rejestrację pobytu (registreringsbevis). Aby uzyskać rejestrację pobytu należy zarejestrować się na stronie internetowej UDI oraz umówić się na wizytę w komisariacie policji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie interetowej UDI:
https://www.udi.no/en/want-to-apply/the-registration-scheme-for-eueea-nationals/

 

 • Co to jest SINTEF?

 

SINTEF to największa niezależna organizacja badawcza w Skandynawii, z siedzibą w Trondheim w Norwegii. SINTEF zajmuję się m.in. wydawaniem certyfikatów produktów oraz autoryzacją produktów i procesów produkcji. 

Certyfikacja produktów (produktsertifikat) przez SINTEF jest dobrowolnym, norweskim systemem certyfikacji jakości. Certyfikat produktu SINTEF może być wystawiony dla produktów budowlanych dla których nie ma wymogu oznakowania CE i certyfikatu CPR. Certyfikat oznacza, że produkt jest zgodny z narodowym lub międzynarodowym standardem lub inną specyfikacją techniczną oraz, że produkcja tego produktu jest objęta bieżącą kontrolą jakości. Certyfikat produktu SINTEF może uzyskać zarówno norweski, jak i importowany produkt budowlany. 

Dla produktów, które muszą uzyskać oznakowanie CE i certyfikację CPR, nie można przeprowadzić certyfikacji produktu SINTEF. Dla takich produktów SINTEF może wystawić autoryzację techniczną (teknisk godkjenning). 

SINTEF wystawia znak certyfikacji z numerem certyfikacji dla produktów, które uzyskały certyfikację. Znak certyfikacji SINTEF może być używany na samym produkcie, jego opakowaniu oraz w marketingu produktu. Czas ważności certyfikacji/autoryzacji wynosi 5 lat.

Szczegółowe informacje na temat certyfikacji produktu i autoryzacji technicznej można znaleźć na stronie internetowej SINTEF: 

http://www.sintef.no

  

 • Czym jest HELFO?

 

HELFO to norweski odpowiednik polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jest to norweski organ administracji rządowej mający szereg obowiązków związanych m.in. z wystawianiem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób będących członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych oraz ich rodzin. HELFO administruję wydatkami na opieką medzyczną, zwrotem kosztów leczenia poza granicami Norwegii oraz systemem lekarzy pierwszego kontaktu (fastlege). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej HELFO (dostępnej także w języku angielskim): https://helfo.no/

 

 • Co to jest Tolletaten?